ທີ່ປືກສາທາງດ້ານ IT

ໃນຢຸກສະໃໝນີ້ການນໍາໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນວຽກງານ ແມ່ນ ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ສຸດ, SCS-DEV ມີນັກວິຊາການທີ່ມີປະສົບການສູງຈາກຕ່າງປະເທດບໍ່ວ່າຈະມາຈາກ ຝຣັ່ງ, ອິນເດຍ, ຈີນ, ອາເມລິການ, ອົດສຕຣາລີ... ທີ່ພ້ອມຈະໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນວຽກງານ ICT ຂອງທ່ານ:

  • ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ໃນການນໍາໃຊ້, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບ ຄອມພິວເຕີ ໃນວຽກງານ, ອົງກ່ອນຕ່າງໆ.
  • ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ໃນການຈັດຊື້ ອຸປະກອບ ຄອມພິວເຕີ ຕ່າງໆ.
  • ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ໃນເລື່ອງວຽກງານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ ຜ່ານລະບົບ Online.

ຖ້າທ່ານມີບັນຫາ ຫຼື ຕ້ອງການທີປຶກສາດ້ານ ICT, ພວກເຮົາ SCS-DEV ຍິນດີໃຫ້ບໍລິການເປັນທີ່ປືກສາທ່ານ ດັ່ງຄໍາຂວນທີ່ວ່າ :
" ບັນຫາຂອງທ່ານ ຄື ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພວກເຮົາ ".


ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ບີບໃສ່ບ່ອນນີ້.

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການສະໜອງ

SCS-DEV ນອກຈາກຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວັບລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງໜອງອຸປະ ກອນດ້ານ IT ທຸກຊະນິດ, ພິເສດ ທ່ານລູກຄ້າສາມາດສັ່ງຊື້ຜ່ານລະບົບອ່ອນລາຍໃດ້ເລຍໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງເສຍເວລາເດີນທາງ ມາຮັບເຄື່ອງເອງ.

ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນບໍ່ຄິດຄ່າຂົນສົງແຕ່ຢ່າງໃດ.

ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ຕ່າງແຂວງຮັບສົ່ງຝຼີຖ້າມູນຄ່າຊື້ກາຍ1ແສນກີບ.

ລະບົບ IT ອ່ອນລ໋າຍ

ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ອົງກອນຫຼືບໍລິສັດຂອງທ່ານ ທຽບທັນກັບສາກົນໃນດ້ານລະບົບອ່ອນລາຍ.
SCS-DEV ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການ ດັ່ງນີ້: