Home > ຜົນງານ

ຜົນງານ

SCS-DEV ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານລະບົບ Online ເພື່ອແນໃສ່ຍົກລະດັບໃຫ້ບໍລິສັດຂອງທ່ານມີຄວາມເປັນມືອາຊີບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບົບຂອງສາກົນ.
ຜົນງານຂອງ SCS-DEV ຍັງສາມາດເພີ້ມຈຸດເດັນ ແລະ ຜົນກໍາໄລໃຫ້ກັບບໍລິສັດຂອງທ່ານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
SCS-DEV ນອກຈາກຈະນໍາໃຊ້ບຸກຂະລາກອນທີ່ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ປະສົບການສູງຈາກຕ່າງປະເທດແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງຄໍານຶງເຖິງຄວາມເມາະສົມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າເປັນຫຼັກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນງານເລື້ອງການຕະຫຼາດ, ໂຄສະນາ, ການຈັດການຜ່ານລະບົບ Internet...

ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານຕໍ່ກັບການນນໍາໃຊ້ລະບົບ IT, ໂດຍສະເພາະ ງຽກວານທີ່ນໍາໃຊ້ລະບົບInternet, ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ
ອື່ນໆ... ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະຈັບມືກັບທ່ານເພື່ອກ້າວໄປທາງຫນ້າເພື່ອສັນຫາສິ່ງທີ່ດີກວ່າ.

ເປັນເວລາຫຼາຍກົ່ວ5ປີທີ່ SCS-DEV ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຜະລິດຜົນງານທີເປັນທີ່ຍອມຮັບຈາກຫຼາຍຂະແໜງການທົ່ວສັງຄົມ ເຊິ່ງສະແດງອອກ ຈາກການຜະລິດຜົນງານທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ10ຜົນງານ ແລະ ໃດ້ຮັບກຽດຮັບໃຊ້ລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 8 ບໍລິສັດ ໃນຫຼາຍຂະແໜງການ.

ຜົນງານຂອງ SCS-DEV ກວມອັດຕາສ່ວນດັ່ງນີ້ :

  • ພັດທະນາ ແລະ ອອກແບບເວັບໄຊ້(ແຕ່ເລີມຕົ້ນຈົນສົ່ງວຽກ).
  • ພັດທະນາ ໂປຼແກຼມຄອມພິວເຕີ ແລະ ສະໜອງຄູມືການນໍາໃຊ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.
  • ໃຫ້ບໍລິການເຊົ່າແລະຈົດຖະບຽນ ເວັບໄຊ້.
  • ບໍາລຸງຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງເວັບໄຊ້ ແລະ ລະບົບຄອມພິວເຕີ.
  • ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ໃນການວາງລະບົບ Internet ແລະ ເວັບໄຊ້ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງແລະບໍລິສັດຕ່າງໆ.
  • ສິດສອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ.

ແລະ ນີ້ຄື ສ່ວນໜື່ງຂອງຜົນງານ SCS-DEV.

ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະເປັນສ່ວນໜື່ງທີ່ໄດ້ບໍລິການທ່ານ, ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ ແລ້ວ ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາອອກແບບ ແລະ ເລືອກ ໃນສິ່ງທີ່ເໝາະສົມກັບທ່ານ ແລ້ວທ່ານຈະບໍ່ຜິດຫວັງ.

ຖ້າທ່ານສົນໃຈ ຫຼື ຕ້ອງການ ຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມ ກາລຸນາ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ. ( ບີບບ່ອນນີ້ ເພື່ອໂທຫາພວກເຮົາ ແບບບໍ່ເສຍຄ່າໄຊ້ຈ່າຍ)

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການສະໜອງ

SCS-DEV ນອກຈາກຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວັບລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງໜອງອຸປະ ກອນດ້ານ IT ທຸກຊະນິດ, ພິເສດ ທ່ານລູກຄ້າສາມາດສັ່ງຊື້ຜ່ານລະບົບອ່ອນລາຍໃດ້ເລຍໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງເສຍເວລາເດີນທາງ ມາຮັບເຄື່ອງເອງ.

ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນບໍ່ຄິດຄ່າຂົນສົງແຕ່ຢ່າງໃດ.

ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ຕ່າງແຂວງຮັບສົ່ງຝຼີຖ້າມູນຄ່າຊື້ກາຍ1ແສນກີບ.

ລະບົບ IT ອ່ອນລ໋າຍ

ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ອົງກອນຫຼືບໍລິສັດຂອງທ່ານ ທຽບທັນກັບສາກົນໃນດ້ານລະບົບອ່ອນລາຍ.
SCS-DEV ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການ ດັ່ງນີ້: