ຝຶກອົບຮົບ ໄລຍະສັ້ນ.

ບໍລິສັດ SCS-DEV ຮວມກັບ ບໍລິສັດ INSMAI ໄດ້ເປີດຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນຫລາຍຫລັກສູດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ໄອທີ (ການຂຽນໂປຣແກຣມ, ອອກແບບເວັບໄຊ້, ບໍາລຸງຮັກສາຄອມພິວເຕີ...) ແລະ ສອນໂດຍອາຈານສອນ ທີ່ມີປະສົບການເຮັດວຽກໂຕຈິງ ແລະ ເຮັດວຽກທີ່ຕ່າງປະເທດຫຼາຍກ່ວາ 8ປີ.

ເມື່ອຈົບຫຼັກສູດ ນອກຈາກທ່ານຈະໄດ້ຄວາມຮູ້ ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນໂຕຈິງແລ້ວ, ທາງ SCS-DEV ຍັງໄດ້ອອກໜັງສືຢັ້ງຢືນ (ຜ່ານການສອບເສັງ) ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານ ໃນການປະກອບ ເອກະສານຕ່າງໆ.

ພິເສດ : ຖ້າເປັນນັກສຶກສາ ທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍກ່ອນ 23 ປີລົງມາ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນລຸດ ພິເສດ.

ລັກສູດທີ່ເປີດຝຶກອົບຮົມມີດັ່ງນີ້ :

ໄລຍະເວລາ ໃນການຮຽນ.

ວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ, ຫຼັກສູດ 32 ຊົ່ວໂມງ
ເວລາຮຽນ: 09:30 - 12:00 ແລະ 13:30 - 15:30
ພິເສດ : ຖ້າຮຽນເປັນກຸ່ມຫຼາຍກວ່າສອງຄົນຂື້ນໄປ ທ່ານສາມາດ ກໍານົດເວລາຮຽນເອງໄດ້.

ການຮຽນ ແລະ ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ.

- ສອນໂດຍຊ່ຽວຊານທີ່ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຕົວຈິງ ທີ່ມີປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ຕ່າງປະເທດ ຫຼາຍກວ່າ 8 ປີ.
- ຮັບນັກຮຽນໃນຈໍານວນ ຈໍາກັດ(10 ຄົນ/course ຫຼາຍສຸດ), ສອນພາກໂຕຈິງ ຄົນຕໍ່ຄົນ.
- ນັກຮຽນ ພຽງແຕ່ 1 ຄົນ ກໍ່ສາມາດຮຽນໄດ້ ໃນລາຄາດຽວກັນ.
- ນັກຮຽນ ຈະໄດ້ໃຊ້ ຄອມພິວເຕີ 1ຄົນ/1ເຄື່ອງ.
- ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ ຈະໄດ້ຄູ່ມື ໃນການສອນທັງໝົດ ທີ່ ເປັນພາສາລາວ.
- ພາຍຫຼັງທີ່ສໍາເລັດການອົບຮົມ ທ່ານຈະໄດ້ ໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ໃບປະກາສະນິຍະບັດ ຈາກບໍລິສັດ SCS-DEV ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານ.

ການຈ່າຍຄ່າຮຽນ.

- ຈ່າຍກ່ອນມື້ເປີດສົກຮຽນ ໜື່ງອາທິດ( ຖ້າບໍ່ສະດວກ ສາມາດຈ່າຍຄ່າຮຽນມື້ທໍາອິດໄດ້ ).
- ສາມາດ ຈ່າຍຄ່າຮຽນໂດຍການໂອນເງິນເຂົ້າທະນາຄານ(ບີບບ່ອນນີ້) ຫຼື ຈ່າຍທີ່ຫ້ອງການ SCS-DEV ໂດຍກົງ.
ພິເສດ : ຖ້າເປັນນັກສຶກສາ ທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍກ່ອນ 23 ປີລົງມາ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນລຸດ ພິເສດ.


ຖ້າທ່ານສົນໃຈ ຫຼື ຕ້ອງການ ຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມ ກາລຸນາ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ. ( ບີບບ່ອນນີ້ ເພື່ອໂທຫາພວກເຮົາ ແບບບໍ່ເສຍຄ່າໄຊ້ຈ່າຍ)

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການສະໜອງ

SCS-DEV ນອກຈາກຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວັບລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງໜອງອຸປະ ກອນດ້ານ IT ທຸກຊະນິດ, ພິເສດ ທ່ານລູກຄ້າສາມາດສັ່ງຊື້ຜ່ານລະບົບອ່ອນລາຍໃດ້ເລຍໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງເສຍເວລາເດີນທາງ ມາຮັບເຄື່ອງເອງ.

ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນບໍ່ຄິດຄ່າຂົນສົງແຕ່ຢ່າງໃດ.

ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ຕ່າງແຂວງຮັບສົ່ງຝຼີຖ້າມູນຄ່າຊື້ກາຍ1ແສນກີບ.

ລະບົບ IT ອ່ອນລ໋າຍ

ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ອົງກອນຫຼືບໍລິສັດຂອງທ່ານ ທຽບທັນກັບສາກົນໃນດ້ານລະບົບອ່ອນລາຍ.
SCS-DEV ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການ ດັ່ງນີ້: